Ordliste med strømbegreper

Her finner du oversikt over begrep og uttrykk knyttet til strøm enten det er i forbindelse med kundeforhold eller strømproduksjon eller noe midt imellom.

Mangler det noe? Fortell oss hva på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

A konto fakturering

Delvis forskuddsbetaling. Basert på forbrukshistorikk faktureres du for neste periodes strømforbruk på forhånd. Har du betalt mindre enn det faktiske forbruket må du betale mer i etterkant, men om du har betalt for mye vil du få tilbake det overskytende forskuddet.

AMS (Avansert måle- og styringssystemer)

Avansert måle- og styringssystemer, forkortes AMS, er den nye typen strømmåler som skal bli installert hos de fleste husholdninger her til lands. AMS-målere kalles også smartmålere, og de gir mer detaljert oversikt over strømforbruket samt nøyaktig og automatisk måleravlesning.
Les mer: Dette bør du vite om de nye strømmålerne

Avtalegiro

Avtalegiro er en automatisk betalingsfunksjon. Regning fra strømselskapet kommer forhåndsutfylt i nettbanken og du belastes automatisk for skyldig beløp på forfallsdato. Du må ikke forhåndsgodkjenne betalingen.

Beregnet beløp

Har man ikke AMS-måler trenger strømselskapet en måleravlesning for å vite forbruket og hvor mye du skal faktureres. Om du som kunde ikke leser av strømmåleren vil strømselskapet gjøre et estimat av forbruket ditt. Dette vil korrigeres på senere fakturaer når leverandøren får oppdaterte tall.

Bindingstid

Avtalens bindingstid sier hvor lenge du må vente fra du signerer avtalen til du kostnadsfritt kan bytte til en annen avtale.

Bioenergi

Samlebetegnelse på energi som utvinnes fra organisk materiale.
Les mer: Bioenergi – En miljøvennlig energikilde?

CO2-ekvivalent

Brukes for å sammenligne ulike klimagassers oppvarming av atmosfæren. Viser hvor mye CO₂ som tilsvarer samme grad av oppvarming med en annen klimagass.

eFaktura

Med en efaktura-avtale får du strømfakturaen direkte i nettbanken, forhåndsutfylt med skyldig beløp. Du må godkjenne før forfall for at betalingen skal gjennomføres, og du har mulighet til å endre på forfallsdato og kontonummer. Med eFaktura faller fakturagebyr bort.

Effekttariff

En effekttariff er et ekstra påslag til strømprisen i perioder hvor de fleste bruker strøm. Tariffen skal bidra til at strømkunder fordeler forbruket jevnere utover døgnet. For eksempel er strømnettet gjerne ekstra belastet på morgenen og ettermiddagen.

Elhub

Elhub er en sentralisert nasjonal og nøytral database for det norske kraftmarkedet som samler informasjon fra kunder, nettselskap og kraftleverandører.
Les mer her: Hva er Elhub?

Elklagenemda

Elklagenemnda behandler tvister mellom strømkunder og energiselskap. Nemnda er uavhengig og nøytral. Elklagenemnda består av to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda ledes av en uavhengig jurist.

Elsertifikat

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning innført for å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusenter å investere i fornybar kraftproduksjon.
Les mer her: Hva er elsertifikater?

Energiattest

For å selge eller leie ut bolig må man ha en energiattest. Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. For å få en energiattest til din bolig må du logge inn i portalen på energimerking.no og fylle ut informasjon om boligen din.

Energiledd

Når elektrisk energi transporteres fra produsent til sluttbruker omformes noe av energien til varme, og dermed oppstår det et tap av energi. For å dekke kostnadene av dette tapet fakturerer nettselskapet sluttbrukeren for den tapte strømmen. På fakturaen din kalles dette «energiledd».

Energiøkonomisering / ENØK

Energiøkonomisering handler om å bruke energi så effektivt som mulig, enten man snakker om energisparing eller energieffektivisering. Det innebærer å ta grep om strømforbruket, både privat og samfunnsmessig. Blant annet er sparepærer og sparedusj energiøkonomiske tiltak, på lik linje med større investeringer i ny energiteknologi.

Enovaavgift

Nettselskaper er forpliktet til å kreve et påslag i nettleien som skal finansiere Energifondet. Energifondet finansierer Enova – et statlig eid foretak som bidrar til å redusere energiforbruk, øke produksjon av fornybar energi og utvikle energi- og klimateknologi.

Fastledd

Fastleddet er et fastsatt beløp på strømregning som skal dekke kundespesifikke kostnader som måling, avregning, fakturering og øvrige kostnader i nettet.

Fastprisavtale

En fastprisavtale innebærer at du betaler en fast strømpris for hver kWh du bruker. Denne strømprisen får du i en bestemt periode med bindingstid – alt fra tre måneder til fem år. Strømregningen din vil likevel variere fra måned til måned, avhengig av faktisk forbruk. Normalt sett vil en fastprisavtale være den dyreste strømavtalen du kan tegne.
Finn fastprisavtaler her: strøm.no/fastpris

Fellesmåling

En fellesmåling gjelder for husholdninger som går sammen om et felles abonnement på nettleie og levering av strøm. Brukes gjerne i borettslag, studenthus, sameier o.l.

Flaskehals på strømnettet

En flaskehals på strømnettet viser til en del av strømnettet som har overføringsbegrensninger sammenlignet med de tilkoblede delene.

Forbruksavgift

Kalles også elavgift. Avgiften er inkludert i fakturaen fra nettselskapet. Alle husholdninger betaler forbruksavgift (unntatt fra dette er Finnmark og Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen) i Nord-Troms).

Fornybar energi

Defineres som alle energikilder som fornyer seg selv innen en periode på 100 år. Solkraft, vindkraft, vannkraft og bølgekraft er eksempler på fornybare energikilder.

Forskuddsvis fakturering

Forskuddsbetaling av strøm. Basert på estimert pris og estimert forbruk faktureres kunden på forskudd.
Se også: A konto fakturering.

Fossile energikilder

Energikilder som dannes fra fossilt plantemateriale. Omfatter blant annet olje, kull og gass. Kalles også ikke fornybare energikilder da det er snakk om begrensede ressurser som kan brukes opp.

Generator

En generator omformer mekanisk energi til elektrisk energi.

Geotermisk energi

Geotermisk energi er varmeenergi under jordoverflaten.
Les mer: Geotermisk energi ㅡ Fremtidens energikilde?

Gjennomfakturering

Gjennomfakturering innebærer at kunden faktureres for nettleie og strømforbruk på samme faktura. Kunden betaler for nettleie og strømforbruk til kraftleverandøren, som igjen betaler nettselskapet.
Les mer: Gjennomfakturering: Fellesfaktura for strøm og nettleie.

Ikke fornybar energi

Energi som produseres fra kilder som ikke fornyes innen en periode på 100 år. Eksempler på ikke fornybare energikilder er er olje, gass og kull.

Innkjøpspris

En avtaletype som følger prisutviklingen på kraftbørsen Nord Pool, og gjerne forveksles med spotpris. Til forskjell fra spotpris er innkjøpspris er en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen som settes av Nord Pool. Strømselskapene tar høyde for tid på døgnet forbruket skjer når de vekter og beregner gjennomsnittet. Du betaler et ekstra innkjøpsprispåslag, i tillegg til det vanlige påslaget du får også med spotpris.
Finn strømavtale med innkjøpspris: strøm.no/innkjøpspris

Kilowatt (kW)

1 watt er definert som 1 joule per sekund, og brukes for å beskrive hastigheten som kreves for at energi kan omformes fra én form til en annen. 1 kW er en forkortelse for 1000 W, og har samme størrelsesorden som hestekraft – 1 metrisk hestekraft = 0,74 kW. I dag bruker vi gjerne W der hvor hestekrefter tidligere ble brukt.

Kilowattime (kWh)

1 kilowattime (kWh) er effekten man får av en kilowatt i løpet av en time. kWh er måleenheten som brukes for å måle strømforbruk. En gjennomsnittlig norsk husholdning forbruker rundt 16 000 kWh per år.

Kraftprodusent

En aktør som produserer strøm. Et selskap kan være både kraftprodusent og kraftleverandør, men det er ikke nødvendig å være begge. En plusskunde er også en type kraftprodusent, men da i liten skala.

Kraftverk

Et anlegg som produserer energi. Det finnes mange ulike typer kraftverk og energikilder som kan brukes til strømproduksjon.

Leveringsplikt

Leveringsplikt vil si at nettselskap plikter å levere strøm til boliger, selv om man ikke har valgt en strømleverandør. Leveringspliktig strøm vil kunne bli dyrere enn strøm man får via en strømleverandør.
Les mer: Leveringsplikt på strøm

MålepunktID

ID-nummer som sier hvor strømmåleren er montert. Kalles også målernummer.

Måleravlesning

Om man ikke har AMS-måler er man nødt til å lese av strømmåleren selv og rapportere målerstanden til nettselskapet slik at nøyaktig forbruk kan beregnes.

Målerstand

Tallet som vises på strømmåleren din. Med AMS-måler leses målerstanden automatisk av og rapporteres til strømselskapet og nettleverandøren.

Nettleie

Nettleie kommer i tillegg til strømforbruket, og innebærer at du faktureres for transport av strømmen til boligen din. Består vanligvis av et fastledd og et variabelt ledd som baseres på ditt forbruk. I tillegg krever nettselskapet inn elavgift. Nettleien skal dekke vedlikehold og oppgradering av strømnettet.
Les mer: Nettleie: Hva er det og hva betaler du for?

Nettselskap

Nettselskapene er ansvarlig for drifting og vedlikehold av strømnettet i et gitt område.

Nettap

Ved overføring av strøm vil det alltid oppstå tap av elektrisk energi forbundet med spenningsfall. Dette kalles nettap.

Nord Pool

Nordens kraftbørs hvor strøm kjøpes og selges. Kraftprodusenter, kraftleverandører og store industrikunder kjøper strøm her.

Nye og eksisterende kunder

Du regnes som en ny kunde for strømselskapet dersom du ikke har vært kunde i løpet av de siste tolv månedene.

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for fornybar kraft. Når man har en strømavtale med opprinnelsesgarantier sikrer man i praksis at det produseres fornybar strøm i tilsvarende mengde som du forbruker.
Les mer: Hvor kommer strømmen din fra?

Plusskunde

En strømkunde som selv har produksjonsanlegg kan bli en plusskunde. Dette innebærer at kunden kan selge energi fra egen produksjon til sin kraftleverandør.
Les mer: Plusskunde – spørsmål og svar

Prisområde

Norge er delt inn i fem ulike prisområder for strøm med ulike priser på både nettleie og kraft.

Påslag

Et påslag på strømregningen er et pristillegg som kommer i tillegg til spot- eller innkjøpspris. Kan også kalles fastbeløp eller oppgis som et beløp per kWh.

Sluttforbruk

Mengden energi som når fram til sluttbrukeren/kunden.

Spotpris

Spotpris følger kraftbørsen Nord Pool på samme måte som innkjøpspris. Forskjellen mellom spotpris og innkjøpspris er at spotprisen er et gjennomsnitt av markedsprisen som settes av Nord Pool, mens innkjøpspris er en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen.
Finn spotprisavtaler på: strøm.no/spot

Strømbørs

En børs hvor det kjøpes og selges kraft. Norge er tilknyttet kraftbørsen Nord Pool.

Strømleverandør / Kraftleverandør

Selskapet som leverer strømmen fra produksjonsanlegget til sluttbrukeren. For eksempel fra et kraftverk til en bolig.

Strømnett

Et strømnett er navnet på systemet som kobler alle produksjonsanlegg og sluttbrukere sammen i et gitt område.

Timebasert måling

Timebasert måling er det samme som timespot. Du faktureres for markedsprisen i den aktuelle perioden du forbruker strøm. Åpner for mer forbrukerstyrt kontroll over strømutgiftene. Rapporteres automatisk til Elhub.
Les mer: Hva er Elhub?

Timespot

Timespot er det samme som timebasert måling. Strømforbruket beregnes for markedsprisen som gjelder når forbruket som skjer. Det er dette som skiller denne avtaletypen fra spotpris og innkjøpspris hvor prisen beregnes ut fra et gjennomsnitt.

Topplast

Den maksimale mengden energi som kan produseres, tas ut og forbrukes samtidig i et gitt område.

Turbin

En turbin omformer energi fra vann, damp eller gass til mekanisk energi. Den er som regel koblet til en generator som omformer den mekaniske energien til elektrisk energi.

Variabel prisavtale

Med variabel prisavtale fastsetter strømleverandørene kWh-prisen basert på markedspris og estimater for utviklingen av markedet. Ønsker de å endre kraftprisen, må de gi beskjed 2 uker i forveien. Det betyr i praksis at du beholder samme kraftpris i 14 dager om gangen.
Finn strømavtaler med variabel pris på: strøm.no/variabel-strømpris.