Strømmaster i et snødekt norsk landskap (Foto: Ethen Esparza).

Energikilder i strømproduksjonen

Selv om fornybare energikilder utnyttes i større og større grad, står fortsatt fossile brensler for mesteparten av verdens strømproduksjon.

Bilde av Siglinde Lunde

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 21.11.2019
Innhold

Fornybare energikilder

 1. Vannkraft
 2. Bølgekraft
 3. Tidevannskraft
 4. Vindkraft
 5. Solkraft
 6. Biobrensel
 7. Geotermisk energi

Fossile energikilder

 1. Kullkraft
 2. Olje og gass

Andre strømkilder

 1. Kjernekraft
 2. Fjernvarme

Det finnes mange ulike metoder for å produsere strøm, men mekanismen er ofte den samme:

Man varmer opp vann til damp ved forbrenning eller atomspalting, og varmen brukes til å setter fart på en turbin. Turbinen får i sin tur fart på en generator som begynner å produsere strøm. Dette kalles et kondenskraftverk.

Hvilken type av strømkilde som brukes i de ulike geografiske regionene kommer an på hvilke naturressurser som er tilgjengelige og hvilke politiske beslutninger som er gjort i disse områdene.

Fornybare energikilder

Her finner du mer informasjon om ulike fornybare energikilder:

1. Vannkraft

Vannkraft er den viktigste energikilden vi har i Norge. Man utvinner kraften ved at man leder vann fra en elv gjennom en turbin som i sin tur setter en generator i bevegelse.

Som strømkilde regnes vannkraft som et av de reneste alternativene. Miljøbevegelsen protesterer ofte på utbygging av vannkraftverk, men dette er særlig med tanke på konsekvensene for naturen og miljøet rundt vannkraftverkene som bygges.

Les mer: Vannkraft – slik produseres norsk strøm

Vannkraft energikilder
I Norge er vannkraft den største kilden til elektrisitet.

2. Bølgekraft

Bølger oppstår når vind blåser over havet, og vind oppstår når solens varme treffer jorda. Derfor kan vi si at bølgekraft er en form for indirekte solenergi.

Når bølgene oppstår transporterer de ikke vann, men energi. Det betyr at bevegelsesenergien i bølgene er kilden til all strømproduksjon som skjer i et bølgekraftanlegg.

Det finnes mange ulike typer bølgeanlegg, da man ennå ikke har kommet opp med en standard som fungerer på best mulig måte.

Fire av de mest omtalte typene er 1) svingende vannsøyle, 2) kilerennekraftverk, 3) linjeabsorbator og 4) punkt-absorbator.

Les mer: Bølgeenergi – fortsatt lite utviklet

3. Tidevannskraft

Tidevannskraft er i likhet med bølgekraft fortsatt en lite utnyttet energikilde. Dette skyldes særlig at tidevannskraft kun er lønnsomt i områder med store høydeforskjeller mellom flo og fjære.

I dag er Storbritannia, Canada, Sør-Korea og Frankrike de største aktørene innenfor tidevannskraft. Blant annet begynte Frankrike med kraftproduksjon fra tidevannskraftverk allerede i 1966, mens man i Storbritannia har store planer for Swansea Bay.

Les mer: Tidevannsenergi fortsatt lite utviklet

4. Vindkraft

Vindkraft er en av de eldste kildene til energi. Likevel er det først i de senere årene at vi har fattet interesse for å bruke den til å fremstille elektrisitet. Grunnen til det er at man prøver å finne et bærekraftig alternativ til fossilt brensel og kjernekraft.

For å utnytte vindkraften trenger man mange mindre kraftverk. Derfor er det i praksis vanskelig å få en bra totaleffekt av vinden. I tillegg tar det lang tid å bygge ut, som igjen har medvirket til at vindkraft kun utgjør en liten del av den totale strømproduksjonen.

Les mer: Vindmøller – slik lager de strøm

Fossefall energikilder
Vindkraft utgjør en relativt liten del av den totale kraftproduksjonen.

5. Solkraft

Med unntak av kjernekraften, stammer de fleste strømkilder fra solen. Når det er sagt er det vanskelig å utnytte solen i sin rene form til strømproduksjon.

I stedet bruker man for det meste solkraften til å varme vann. Forsøk på å lage kraftverk som produserer strøm via solkraft har så langt ikke lykkes i å bli effektive nok til å få en betydelig posisjon i strømmarkedet.

Samtidig er teknologien i utvikling, og solcellepanel på hustak- og vegger begynner så smått å bli en mulighet for mer enn bare hyttemarkedet.

Les mer: Alt du bør vite om solceller og solenergi

6. Biobrensel

Biobrensel kan brukes på samme måte som fossile energikilder til strømproduksjon. Kraftverk og varmeverk kan for eksempel benytte seg av torv, flis, brikett, pellets, biodiesel, bioolje eller bioetanol.

Biobrensel anses som et mer miljøvennlig alternativ til fossilt brensel, ettersom det er en fornybar energikilde. Det løser derimot ikke problematikken knyttet til svoveldioksidutslipp og andre gassutslipp ved forbrenningen.

Geysir energikilder
Geysiren Strokkur: Island utnytter hovedsakelig geotermisk energi.

Les mer: Bioenergi – en miljøvennlig energikilde?

7. Geotermisk energi

Den geotermiske energien er den energien som ligger lagret under jordskorpen. Den brukes i stor grad til å varme opp hus gjennom berg- og jordvarme.

Geotermisk energi kan også brukes til strømproduksjon, men enn så lenge skjer dette i liten skala.

Som strømkilde er den betraktet som en av de renere, ettersom utvinningen ikke er forbundet med giftige utslipp.

Les mer: Geotermisk energi – fremtidens energikilde?


Fossile energikilder

Her finner du mer informasjon om de fossile energikildene:

1. Kullkraft

Kullkraft er verdens største kilde til energi. Kullkraftverk er såkalte kondenskraftverk, og de utgjør nesten halvparten av verdens strømproduksjon.

Siden de er så utbredt er kullkraftverk en forutsetning for levering av strøm til både industri og husholdninger.

Kullkraften har derfor en viktig posisjon i samfunnet vårt, selv om miljøforskere er enige om at den bidrar sterkt til forurensning og global oppvarming.

I Skandinavia finnes det veldig få kullkraftverk, noe som historisk henger tett sammen med den gode tilgjengeligheten på vannkraft.

Les mer: Kullkraft – fortsatt verdens største strømkilde

2. Olje og Gass

Foruten kull er olje og naturgass to andre brennstoff som brukes i varierende grad for å lage strøm. Bruker man andre fossile brensler til å produsere strøm, skjer dette på samme måte som i kullkraftverk.

Naturgass anses for å være en renere form for fossilt brensel, fordi den ikke slipper ut like mye gifter i luften som kull og olje.

Les mer: Olje og gass – fortsatt store energikilder


Andre strømkilder

Noen strømkilder plasserer seg et sted mellom fossile og fornybare energikilder. Her får du mer informasjon om dem:

1. Kjernekraft

Kjernekraften er en av få kraftkilder som ikke stammer fra solen. Energien som utvinnes og omdannes til strøm finnes allerede i atomets bindinger. Når man spalter et stort atom i to, frigjøres det en enorm mengde energi i form av varme. Varmen brukes til å varme opp vann som føres til en turbin som i sin tur får i gang en generator.

Kjernekraft er en relativt ny strømkilde og den er omdiskutert på grunn av risikoen for stråling ved produksjon, etterlagring og ulykker. Det er likevel ikke til å stikke under stol at kjernekraft kan være mye mer miljøvennlig enn fossile energikilder.

Les mer: Kjernekraft – en kontroversiell energikilde

2. Fjernvarme

Fjernvarme kan varme opp bygninger og bydeler med overskuddsenergi som ellers ville gått tapt. Dette gjelder for eksempel spillvarme fra industri og avfallsforbrenning, samt bioenergi og oppvarming av vann.

Varmen som utnyttes føres videre til forbrukerne i et vannbårent energinettverk. Er det ikke nok spillvarme tilgjengelig, for eksempel på en usedvanlig kald dag, kan imidlertid også et fjernvarmeanlegg bruke fossile brennstoff for å forsyne kundene med varme.

Les mer: Fjernvarme – noe å vurdere?